REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.antenytv.pl

Wrocław 2016-09-02

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.antenytv.eu

Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym przez

Sprzedającego pod adresem www.antenytv.eu.

Sprzedającym jest Sowar Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu wpisaną przez Sąd Rejonowy we Wrocławiu VI

Wydział Gospodarczy do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS83582. Spółka posiada kapitał

własny w wysokości 4600000 PLN w całości opłacony.

Zarejestrowani pod numerem NIP: 899-21-91-360, Regon: 931186053 zwana także zamiennie „Usługodawcą”.

Kontakt z Usługodawcą można uzyskać:

- pod numerem telefonów +48713436523

- korzystając z adresu poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

§ 1 Definicje

1. Regulamin – niniejszy regulamin. Jest wypełnieniem obowiązków opisanych w rozdziale 3 art. 8

ustawy ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, poz. 827): Obowiązki

przedsiębiorcy w umowach zawieranych poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość

2. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości

prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, która na zasadach określonych w niniejszym

regulaminie dokonuje Zamówienia w Sklepie Internetowym.

3. Konsument – Klient będący osobą fizyczną, korzystającą ze Sklepu Internetowego w celu niezwiązanym

bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

4. Usługodawca – podmiot świadczący usługi sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego na

zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

5. Przedmiot transakcji - Towary wymienione i opisane na stronie internetowej Sklepu Internetowego.

6. Towar – rzecz ruchoma, prezentowana w Sklepie Internetowym, której dotyczy Umowa Sprzedaży.

7. Usługa dodatkowa – usługa świadczona przez Usługodawcę na rzecz Klienta poza Sklepem

Internetowym w związku z charakterem sprzedawanych Towarów.

8. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, zawarta

pomiędzy Usługodawcą a Klientem, z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu.

9. Sklep Internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem www.antenytv.eu, za

pośrednictwem którego Klient może złożyć Zamówienie.

10. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość Towarów, zmierzające

bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży.

11. System teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i

oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie

danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia

końcowego.

§ 2 Zasady ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem

www.antenytv.eu

2. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym przez Klienta jest zapoznanie się z

niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie realizacji Zamówienia.

3. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci Internet.

4. Wszystkie Towary oferowane w sklepie są fabrycznie nowe, oryginalnie zapakowane, wolne od wad

fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

5. W ramach wymagań technicznych niezbędnych do współpracy z systemem teleinformatycznym,

którym posługuje się Usługodawca w celu realizacji zakupów, Klient powinien dysponować aktywnym

kontem poczty elektronicznej (e-mail) oraz urządzeniem podłączonym do sieci Internet, spełniającym

następujące minimalne wymagania techniczne: przeglądarka internetowa z włączoną obsługą

niezbędnych aplikacji

6. Klient zobowiązany jest do niedostarczania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści

propagujące przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich.

§ 3 Składanie zamówień

1. Wszystkie ceny podane na stronach internetowych sklepu są cenami brutto podanymi w złotych

polskich. Podane ceny nie obejmują kosztów wysyłki.

2. Zamówienia są przyjmowane przez stronę internetową/telefonicznie/drogą mailową.

3. Zamówienia składane poprzez stronę internetową można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w

tygodniu przez cały rok.

4. Zamówienie jest skuteczne, jeśli Klient prawidłowo wypełni formularz zamówienia i prawidłowo poda

dane kontaktowe w tym dokładny adres, na który Towar ma być wysłany oraz numer telefonu i adres

e-mail.

5. W wypadku gdy podane dane nie są kompletne, Sprzedający skontaktuje się z Klientem. Jeśli kontakt z

Klientem nie będzie możliwy, Sprzedający ma prawo do anulowania Zamówienia.

6. Klient w procesie składania zamówienia może wyrazić wolę otrzymania paragonu fiskalnego lub

faktury VAT, która może zostać załączona do wysyłanej przesyłki lub przesłana drogą elektroniczną, na

wskazany adres e-mail w postaci elektronicznego obrazu dokumentów rozliczeniowych, w

szczególności takich jak: faktury VAT z załącznikami, faktury VAT korygujące z załącznikami i

formularzy. Niniejsza zgoda uprawnia Sprzedającego również do wystawiania i przesyłania faktur VAT

w formie elektronicznej, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2012 r. w

sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu

udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej.

7. W trakcie składania Zamówienia, Klient może wyrazić zgodę na umieszczenie danych osobowych w

bazie danych Sklepu Internetowego Sprzedającego w celu ich przetwarzania w związku z realizacją

Zamówienia. W wypadku udzielenia zgody, Klient ma prawo do wglądu w swoje dane, ich poprawiania

oraz żądania ich usunięcia.

8. Klient może skorzystać z opcji zapamiętania jego danych przez system w celu ułatwienia procesu

składania kolejnego Zamówienia. W tym celu Klient powinien podać login i hasło, niezbędne do

uzyskania dostępu do swojego konta. Login Klienta to podany przez niego adres e-mail lub ciąg

znaków. Hasło jest ciągiem znaków ustalanych przez Klienta. Hasło Klienta nie jest znane

Sprzedającemu i Klient ma obowiązek zachowania go w tajemnicy i chronienia przed niepowołanym

dostępem osób trzecich.

9. Po złożeniu przez Klienta skutecznego zamówienia, otrzyma on automatyczną odpowiedź ze sklepu

potwierdzającą otrzymanie zamówienia.

10. Czas rozpoczęcia realizacji zamówienia pokrywa się z momentem wpływu wpłaty na rachunek

bankowy podany w potwierdzeniu zamówienia w przypadku płatności przelewem lub momentem

dokonania zamówienia w przypadku płatności kartą lub wyborem opcji „za pobraniem”.

§ 4 Koszty i termin wysyłki

1. Towar wysyłany jest pod adres wskazany w formularzu zamówienia lub podany telefonicznie albo

drogą mailową. Sklep poinformuje Klienta niezwłocznie o nieprawidłowo wypełnionym formularzu

zamówienia, który uniemożliwia dokonanie wysyłki lub może ją opóźnić.

2. Towar jest dostarczany za pomocą wyspecjalizowanych firm kurierskich lub za pośrednictwem Poczty

Polskiej. W niektórych przypadkach istnieje możliwość odbioru osobistego towarów w siedzibie

sprzedającego.

3. Przesyłka dostarczona jest zgodnie z terminem podanym przy każdym Towarze na stronach serwisu.

Jest to orientacyjny czas dostawy i dotyczy on zamówień z opcją przesyłki „za pobraniem”. Przy

wyborze opcji płatności „przelew” lub „płatność kartą lub przelewem online” do czasu podanego na

stronach serwisu należy doliczyć czas zaksięgowania środków na rachunku bankowym sklepu (zwykle

1-2 dni robocze).

4. Klient jest obciążany kosztami dostawy (wysyłki) określonymi w cenniku transportu. Klient może się

zapoznać z cennikiem dostępnym na stronie sklepu.

§ 5 Płatności

1. Na każdy sprzedany towar wystawiamy paragon lub imienny dowód zakupu (fakturę).

2. Płatność za zamówiony towar może nastąpić za pobraniem (przy odbiorze towaru), za pośrednictwem

systemu płatności elektronicznych lub przelewem na konto bankowe sklepu.

§ 6 Odstąpienie od umowy

1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania

przyczyny składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 dni (podstawa prawna: art. 7

ust.1 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o

odpowiedzialności za szkodę wyrządzona przez produkt niebezpieczny Dz.U. Nr 22,poz. 271 ze zm., oraz

Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta Dz.U. 2014 poz. 827 – art. 27). Termin ten jest

terminem nieprzekraczalnym i liczy się od dnia wydania rzeczy, a gdy umowa dotyczy świadczenia

usługi – od dnia jej zawarcia. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego

upływem na adres Usługodawcy.

2. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co

strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba, że zmiana była konieczna w

granicach zwykłego zarządu.

3. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony towar należy

zwrócić na adres Usługodawcy.

4. Zgodnie z ustawą, możliwości zwrotu nie podlegają: świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą Klienta,

przed upływem terminu, o którym mowa w art. 7 ust.1, dotyczących nagrań audialnych i wizualnych

oraz zapisanych na nośnikach programów komputerowych po usunięciu przez Klienta ich oryginalnego

opakowania, umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od

ruchu cen na rynku finansowym, świadczeń o właściwościach określonych przez Klienta w złożonym

przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą, świadczeń, które z uwagi na ich charakter

nie mogą zostać zwrócona lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu, dostarczania prasy, usług

w zakresie gier i zakładów wzajemnych.

§ 7 Procedura reklamacji

1. Produkty posiadają gwarancję producenta, importera lub sprzedawcy, obowiązującą na terenie Polski.

Czas gwarancji każdego produktu widnieje w jego opisie na stronach sklepu. Szczegółowe warunki

realizacji gwarancji są określone w druku gwarancji wystawionej przez gwaranta. Klient może także

przeprowadzić procedurę reklamacyjną z tytułu Gwarancji za pośrednictwem Sprzedającego.

2. Reklamacje należy składać na adres Usługodawcy.

3. Składając reklamację należy dostarczyć do Usługodawcy reklamowany produkt wraz z dowodem

zakupu i wypełnionym zgłoszeniem reklamacyjnym, dostępnym pod adresem sklepu.

4. Usługodawca rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji. W przypadku

rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta usługodawca naprawi lub wymieni reklamowany towar na

nowy, pełnowartościowy lub zwróci wartość kupionego towaru.

5. Jeżeli towar jest niezgodny z umową, Klient może żądać doprowadzenia go do stanu zgodnego z

umową przez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowy, chyba że naprawa albo wymiana są

niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się

wartość towaru zgodnego z umową oraz rodzaj i stopień stwierdzonej niezgodności. (Ustawa z dnia 27

lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego).

6. Klient traci uprawnienia określone w pkt. 5 niniejszego paragrafu, jeżeli przed upływem dwóch

miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru z umową nie zawiadomi sklepu o tym fakcie. Do

zachowania terminu wystarczy wysłanie zawiadomienia przed jego upływem.

§ 8 Polityka prywatności oraz ochrona danych osobowych

1. Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez klientów sklepu internetowego w

związku z zakupami jest Usługodawca.

2. Dane osobowe wykorzystywane są w celu realizacji umów sprzedaży, w zawiązku z tym mogą być

przekazywane podmiotom odpowiedzialnym za dostawę zakupionych towarów do klienta oraz, w

przypadku zakupów na raty, instytucjom kredytującym zakup. Klienci mają prawo dostępu do treści

swoich danych oraz do ich poprawiania. Dane są przekazywane dobrowolnie.

3. Informacja o metodach i środkach technicznych służących wykrywaniu i korygowaniu błędów we

wprowadzanych danych:

a. W trakcie składania Zamówienia, do momentu naciśnięcia przycisku „Złóż zamówienie” Klienci

posiadający konto w Sklepie internetowym mają możliwość samodzielnego korygowania

wprowadzonych danych poprzez edycję profilu konta.

b. Weryfikacji danych lub korekty Zamówienia można dokonać także poprzez wysłanie wiadomości e-mail

do Usługodawcy na adres zamóTen adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

c. Klient ma możliwość zmiany danych wprowadzonych podczas tworzenia Konta w każdym czasie w

ramach udostępnionych opcji.

4. Informacja o zasadach i sposobach utrwalania, zabezpieczania i udostępniania przez Usługodawcę

drugiej stronie treści zawieranej umowy:

a. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawieranej umowy następuje przez przesłanie

stosownej wiadomości e-mail po zawarciu Umowy Sprzedaży.

b. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje przez

wysłanie Klientowi na podany adres e-mail treści zawieranej umowy lub przez przekazanie Klientowi

specyfikacji Zamówienia oraz dowodu zakupu.

c. Treść zawieranej umowy jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie teleinformatycznym

Usługodawcy oraz udostępniana na każde żądanie Klienta.

§ 9 Zmiana Regulaminu

1. Klienci posiadający konto w Sklepie zostaną poinformowani o zmianie Regulaminu za pośrednictwem

korespondencji e-mail.

2. Jeżeli w czasie, jaki upłynął od ostatniego logowania nastąpiła zmiana Regulaminu Sklepu, Klient

akceptuje lub nie jego postanowienia po zmianach. W przypadku braku akceptacji warunków

Regulaminu, w szczególności po wprowadzeniu jego zmian, zakupy w Sklepie internetowym nie są

możliwe.

3. Klientowi, który nie akceptuje wprowadzonych w Regulaminie zmian przysługuje uprawnienie do

usunięcia konta w każdym czasie.

4. Zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian Regulaminu będą realizowane

według dotychczasowych postanowień Regulaminu.

§ 10 Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 2

marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę

wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. 2000 nr 22 poz. 271 ze zm.), ustawy z dnia 27 lipca

2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U.

2002 nr 141 poz. 1176 ze zm.), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16

poz. 93 ze zm.) oraz oraz Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta Dz.U. 2014 poz. 827.

2. Spory wynikające ze stosowania niniejszego Regulaminu i w związku z wykonywaniem zawartych

umów między Sklepem a Klientami, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy według przepisów o

właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą z dnia 17.11.1964 r. Kodeks postępowania

cywilnego (Dz.U. nr 43 poz. 296 ze. zm.).